Privacyverklaring

Privacyverklaring Mondzorgshop

Over het privacybeleid 

Mondzorgshop geeft veel om uw privacy. Mondzorgshop verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van de diensten zijn verzameld. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden gesteld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mondzorgshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Mondzorgshop wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt aan u uitgelegd op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe uw gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze uw gegevens verwerkt worden, waar deze opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

WooCommerce 

De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, voor de webhosting is gekozen voor Versio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Mondzorgshop beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot uw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die Mondzorgshop met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. 

E-mail en mailinglijsten 

SendinBlue

Deze website maakt gebruik van SendinBlue, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van de website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van de website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van de website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en de gegevens van Mondzorgshop zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot het postvak en Mondzorgshop behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processors

Buckaroo 

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Buckaroo deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

AfterPay

AfterPay verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Meer informatie hierover vind je in onze betaalvoorwaarden en privacystatement op https://www.afterpay.nl/nl/consumenten.

Beoordelingen

Webwinkelkeur

Mondzorgshop verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met Mondzorgshop, zodat de review aan uw bestelling gekoppeld kan worden. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat Mondzorgshop u uitnodigt om een review achter te laten wordt uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Verzenden en logistiek 

PostNL 

Als u een bestelling bij Mondzogshop plaatst is het aan Mondzorgshop om uw pakket bij u te laten bezorgen. Mondzorgshop maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL wordt gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouden en factureren

e-Boekhouden      

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Mondzorgshop gebruik van de diensten van e-Boekhouden. Mondzorgshop deelt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, e-Boekhouden heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. e-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Mondzorgshop kan uw gegevens gebruiken voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met Mondzorgshop deelt en Mondzorgshop gebruikt deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, wordt hiervoor expliciet uw toestemming gevraagd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Mondzorgshop of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel de dienstverlening van Mondzorgshop verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Mondzorgshop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Mondzorgshop gedwongen uw gegevens te delen, maar Mondzorgshop zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Mondzorgshop bewaart uw gegevens zolang u klant bent. Dit betekent dat uw klantprofiel bewaard wordt totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft wordt dit tevens opgevat als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met uw (persoons)gegevens bewaard te worden, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard worden. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die naar aanleiding van uw opdracht zijn vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Mondzorgshop worden verwerkt. Mondzorgshop legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Mondzorgshop om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Mondzorgshop u vragen zich te legitimeren. Mondzorgshop houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Mondzorgshop geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die binnen de systemen van Mondzorgshop gehanteerd worden. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Mondzorgshop uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die Mondzorgshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Mondzorgshop u op het bij Mondzorgshop bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die Mondzorgshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Mondzorgshop u op het bij Mondzorgshop bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die Mondzorgshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Mondzorgshop u op het bij Mondzorgshop bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die Mondzorgshop (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Mondzorgshop u op het bij Mondzorgshop bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Mondzorgshop heeft hebben verwerkt of in opdracht van Mondzorgshop door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Mondzorgshop in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mondzorgshop. Als u bezwaar maakt zal Mondzorgshop onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal Mondzorgshop afschriften en/of kopieën van gegevens die Mondzorgshop (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Mondzorgshop verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken. 

Cookies 

Google Analytics 

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Mondzorgshop verzamelt informatie over uw surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Mondzorgshop behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt worden, dan brengt Mondzorgshop u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens Mondzorgshop 

[email protected] 

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Voor een volledige beschrijving kun je de privacyverklaring lezen. Over cookies kun je meer lezen op deze pagina. 

Cookies in- of uitschakelen.

Op de cookiepagina wordt uigelegd uit hoe je in je browserinstellingen cookies in- of uitschakelt. 

De waardering van mondzorgshop.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.7/10 gebaseerd op 3 reviews.